Tyvärr har alla väckelser och karismatiska förnyelser genom kyrkohistorien utan undantag kritiserats och fördömts av andra kristna. Väckelsen i Apg 2, ökenfäderna, Metodistväckelsen med John Wesley i spetsen, the Great Awakening med Jonathan Edwards, Pingstväckelsen, Jesusrörelsen, förnyelsen av de historiska samfunden, Vineyard och New Wine m.fl. förkastades alla inledningsvis av det religiösa etablissemanget. En av de största evangelikala profilerna runt 1900-talets början kallade t.ex. Pingstväckelsen för ”the last vomit of Satan”.

Bakgrunden till kritiken har varit blandad, men den vanligaste orsaken har varit att man haft en cessationistisk teologi som menar att Andens gåvor och kraft upphörde efter apostlarnas död eller Bibelns sammanfogande. Eftersom man uteslutit möjligheten att Anden fördelar gåvor idag har de kristna som fungerat i dem anklagats för att vara under inflytande av onda andar. Nu har det kommit ett nytt sätt att förkasta dagens karismatiska rörelser på liknande sätt, men med en annan förklaringsmodell. Jag kallar den för kundaliniteorin.

Teorin går ut på att Satan vill invadera kyrkan med onda andar och ge kristna en falsk smörjelse. Dessa andar har smygit sig in i kyrkan via diverse trosförkunnare och sedan förts vidare genom handpåläggning och nu börjat masspridas genom t.ex. Torontoförnyelsen & Bethel Church i Redding. Alla ledare som har något att göra med misstänkta församlingar och rörelser döms ut som falska profeter.

Kundalini är en österländsk strömning som blivit en del av New Age. Utövare av kundalini kan få upplevelser av lycka, falla omkull, rycka och skaka m.m. Somliga menar att kundalinis ”krafter” påminner lite om Anden eftersom några av effekterna är lika. Mycket riktigt så är några av de fysiska reaktionerna närmast identiska med de reaktioner som ofta följer Andens kraft. Därför menar somliga att dessa österländska newage-andar börjat spridas i kristna kretsar. Alla sammanhang där manifestationer förekommer som påminner om kundalinieffekter döms därför ut som demoniska och en del av sista tidens stora avfall och falska under och tecken.

Trots att teorin har minst sagt stora problem så sprids den snabbt via bloggar, hemsidor och youtube. Därför vill jag nu möta teorin med 10 sanningar som jag menar motbevisar den. Är du intresserad av att gå djupare i ämnet om urskiljning och falska profeter rekommenderar jag dig att ladda ner mitt dokument: Falska profeter, falsk andlighet, urskiljning – en biblisk granskning (ver 1.3).

  1. MAN KAN INTE BEDÖMA ANDLIGHET UTIFRÅN FYSISKA REAKTIONER & YTTRE LIKHETER


Jag kallar fallande, skakande, ryckande m.m. för fysiska reaktioner, inte Andens manifestationer. Dessa företeelser säger nämligen mer om hur våra kroppar reagerar på andliga krafter än om vilken källan är. Vi kan skaka för att vi fryser, är rädda, är demoniserade eller är berörda av Guds Ande. Själva fenomenet säger ingenting om källan. Det är också viktigt att komma ihåg att alla fallna änglar är skapade av Gud. När de rör vid människor så måste det likna det som händer när Guds änglar rör vid oss. Om Satan ska försöka skapa en demonisk motsvarighet till Andens verk så måste den alltså likna originalet, för Satan kan inte skapa någonting nytt. Han kopierar och förvrider det Gud gör. Om det finns något fenomen inom New Age eller annan andlighet så är det generellt för att det finns ett original skapat av Gud. När Moses duellerade mot Faraos trollkarlar så kunde de utföra exakt samma mirakler som Moses. De onda andarna härmade det Gud gjorde och det såg till det yttre identiskt ut.

Bara för att det finns demoniskt helande inom New Age ska vi inte undvika att be för sjuka. Bara för att kundaliniandar förmedlas genom handpåläggning så ska vi inte avvisa den bibliska principen om handpåläggning. Bara för att hinduismen har sina skrifter ska vi inte vara rädda för Bibeln. Det finns inget bibliskt stöd för att urskilja andlighet utifrån ytliga likheter och fysiska reaktioner. Här faller hela kundaliniteorin eftersom den nästan uteslutande bygger på ytliga jämförelser.

  1. TEORIN UTGÅR INTE IFRÅN DE 6 URSKILJNINGSGRUNDERNA

Urskiljningsgrunderna är: Bibeln, moral & karaktär, relationen med Gud, frukten av tjänsten, andlig urskiljning och kyrkohistorien. Det går sällan att finna något att anmärka på hos de anklagade utifrån dessa kriterier. Man försöker dock ändå ofta kombinera kundaliniteorin med att kritisera läran hos de anklagade. Se tidigare blogginlägg för ett exempel på kritik mot Bill Johnsons undervisning. Om du läser min respons till kritiken så tror jag du håller med mig om att argumentationen inte håller. Naturligtvis kan Bill ha fel i några perifiera detaljer som ej rör evangeliets kärna. Men det är viktigt att komma ihåg att ingen av oss har perfekt teologi. Förhoppningsvis är vi fria från österländska kundaliniandar i alla fall!

  1. ÖSTERLÄNDSKA ANDAR KAN INTE INVADERA KRISTNA HUR SOM HELST


Bibeln visar att människor kan bli demoniserade i olika grad. Erfarenheten säger oss att även kristna kan ha olika problem med demoner. Att kristna genom synd, ockult inblandning m.m. kan påverkas är en sak. Att en kristen kan be Fadern om mer av hans Ande och få förbön av en annan kristen som önskar välsigna personen och istället få en ond ande är en helt annan sak. Tanken att denna personen sedan inte skulle kunna skilja på Anden och en kundalinidemon och sedan ge den vidare till massa andra ärligt sökande kristna är minst sagt annorlunda. Det finns inga bibliska exempel på något liknande.

  1. TEORIN KAN INTE FÖRKLARA DEN GODA FRUKTEN I SAMMANHANGEN DEN ANKLAGAR


Om det är sant att så gott som alla nutida karismatiska sammanhang och rörelser är genomsyrade av demoner så borde det märkas! Kristna i dessa sammanhang borde var mer deprimerade, synda mera, älska Jesus mindre, evangelisera mindre, lovsång borde inte vara vanligt eftersom demoner hatar lovsång o.s.v. Tvärtom så är det vanligt i dessa sammanhang att tillbedjan har ovanligt stor del i samlingar, evangelisationsivern är stark, vittnesbörd om ökad kärlek till Jesus efter upplevelser med fysiska reaktioner är vanliga, många upplever frihet från vanesynder och många kommer till tro.

Ett av de viktigaste verktyg vi har för att pröva andlighet är just frukten (Matt 7:15-20). Man räknar med att ca 3 miljoner människor blivit räddade genom personer som blivit förnyade genom Torontoförnyelsen. Ett exempel är Heidi Baker, som åkte till Toronto som utbränd missionär. Hon fick ett starkt Gudsmöte och reagerade starkt fysiskt under 7 dagar. Resultatet är tusentals planterade församlingar tack vare mirakler och en stark Gudsnärvaro. Hon har dessutom ett stort arbete för övergivna barn. Om Toronto var Satans verk så är det också hans kraft som hjälpt Heidi utbreda Guds rike i Mozambique. Ett annat exempel är Leif Hetland som fick ett starkt Gudsmöte med typiska kundalinieffekter. Gud förvandlade hans hjärta, gav honom kraft och sände ut honom som missionär i muslimländer och har lett hundratusentals muslimer till Jesus genom mirakler och Gudsmöten.

Jag har personligen sett många människor bli berörda av Gud och reagera fysiskt på ett sätt som liknar kundalinieffekterna. Några av dem fick mer nöd för de som inte tror, fick fart på sitt döda andaktsliv och har börjat älska Jesus mer. Andra började be mer och har börjat älska Jesus mer sen de mötte Gud på detta sätt. Kundaliniteorin kan inte förklara hur onda andar skulle kunna åstadkomma detta.

  1. FALSKA MIRAKLER PEKAR ALLTID BORT FRÅN JESUS


I Matt 24 varnar Jesus oss för att lyssna till personer som påstår att Jesus kommit tillbaka och uppmanar människor att följa falska messiasgestalter. Jesus poängterar att det är uppenbart för alla när han kommer tillbaka. Han säger att falska mirakler kommer att utföras för att leda människor bort från Jesus till falska frälsare. I Matt 7 talar Jesus om människor som utfört mirakler i hans namn men inte känner honom. De har troligen använt Jesusnamnet som en formula precis som några gjorde i Mark 9:38-39 & Apg 19:13. Ingenstans i Bibeln finns tanken att människor som skriver under på trosbekännelsen och grunderna i evangeliet skulle kunna fyllas av österländska andar och förmedla ondska och falska mirakler. Det är inte det som NT menar med falska under och tecken. Vi bör snarare leta efter dessa falska mirakler inom t.ex. New Age, än att anklaga kristna pastorer som predikar evangeliet.

  1. SATAN VILL INTE HJÄLPA KRISTNA ÖVERBEVISA DE SOM INTE TROR OM GUDS EXISTENS


Ett kännetecken på de församlingar och personer som kundaliniteorin anklagar är att de leder människor till tro genom kraftgärningar och kraftmöten. Denna Gudsnärvaro och kraft är tydligt kopplad till Gudsmöten som teorin menar är demoniska. Alltså kan man säga att kundaliniandarna hjälper dessa kristna att överbevisa icketroende om att Gud existerar! Detta kan inte vara sant, eftersom Jesus säger att Satan inte anfaller sig själv (Luk 11:17-18).

  1. KRISTNA KAN KÄNNA IGEN HERDENS RÖST

Ironiskt nog är sammanhangen som anklagas ofta de som har flest människor med gåvan att skilja mellan andar. Denna gåva är fortfarande på pionjärstadiet i västvärlden och de som fungerar i den är förstås de som är positiva till karismatik och Andens gåvor. Om dessa församlingar kryllade av onda andar så borde dessa människor se det. Faktum är att det är vanligt att personer med gåvan ser ovanligt många änglar i aktivitet i dessa sammanhang. Kundaliniteorin menar att tusentals och åter tusentals troende inte kan skilja mellan den helige Ande och demoner. Detta är att nedvärdera och döma människor. Jesus säger att fåren känner igen Herdens röst och inte följer främmande röster (Joh 10:1-5). Nu när vi ändå är inne på demoner, låt oss använda Toronto Airport Christian Fellowship & Bethel Church i Redding som exempel. Båda församlingarna är kända för att hjälpa människor uppleva frihet från inre sår och demonisering. Naturligtvis borde det vara tvärtom om kundaliniteorin är sann.

  1. KUNDALINITEORIN ANVÄNDER SIG AV ”GUILT-BY-ASSOCIATION”


Många gånger försöker inte ens förespråkare av teorin att motivera sitt dömande av kristna ledare och sammanhang. De använder istället ”guilt-by-association”-resonemang. Det kan låta ungefär så här: ”En person som nog var lite skum bad för en annan person, som bad för någon annan. Denna person trodde också på en stor väckelse i sista tiden istället för det stora avfallet så att de som går deras bibelskola är också falska profeter. Sen bad någon därifrån för den här personen. Den här personen åkte till ett annat sammanhang och predikade. I sammanhanget växte en ung ledare upp som i sin tur bad för en annan person…” Alla som kan kopplas samman till något sammanhang där fysiska reaktioner förekommer är automatiskt falska profeter. Detta sätt att argumentera är ytligt och förenklat. Det gör det lätt att döma ut halva kristenheten utan att behöva uppge några bibliska skäl.

  1. KUNDALINITEORIN LYCKAS INTE FÖRKLARA HUR ANDARNA KOM TILL KRISTENHETEN


Teorin målar ofta upp en kedja av impartation och handpåläggning, men har svårt att peka på när det hela började. Några spekulerar i att det började i och med några förkunnare inom trosrörelsen. Resonemanget håller dock inte. Låt oss ta Torontoförnyelsen som exempel. 1994 föll Guds Ande på flera platser samtidigt, ibland utan att någon person åkte till alla ställen och förmedlade något. Allt går inte att förklara med hjälp av handpåläggninsorsakskedjor.

Dessutom så förekom fallande, skratt, skakande m.m. redan under pingstväckelsens början (och gör än idag i flera pingstsammanhang). Detta lyckas inte kundaliniteorin förklara. Som om inte det vore nog så har de perioder under kyrkohistorien där flest människor kommit till sann tro på Jesus präglats av starka fysiska reaktioner. Var det också kundaliniandar? I så fall är det kundaliniandarna vi ska tacka för the Great Awakening, Metodistväckelsen m.m! Dessa väckelser ägde rum långt innan trosrörelsen och Rodney Howard Brown existerade.

  1. KUNDALINITEORIN HAR EN FELAKTIG TOLKNING AV SISTA TIDEN


Kundaliniteorin har gemensamt med ”varning-för-falska-profeter-teologin” att den tror att det i den sista tiden ska ske ett stort avfall inom kyrkan, och att Guds rike ska krympa allt mer. Invasionen av kundaliniandar i kyrkan anses vara ett tecken på att tiden är inne för avfallet.

Det finns flera problem med denna tolkning. För det första så definierar vi ofta ”den sista tiden” fel. Rent teologiskt påbörjades den sista tiden/de yttersta dagarna efter Andens utgjutande på pingstdagen. Vi har alltså levt i den sista tiden i 2000 år. Ett exempel på detta finner vi i 2 Timoteusbrevets tredje kapitel. Paulus räknar upp ett antal synder som människan “i de sista dagarna” ska vältra sig i. Flera tänker att uttrycket “de sista dagarna” är x antal år (inte alltför många) precis innan Jesu återkomst. Problemet är att texten själv omöjliggör en sådan tolkning. I vers 5 tar Paulus nämligen en paus i sin uppräkning av synder och säger till Timoteus: “Håll dig borta från dem!”. En onödig uppmaning om Paulus skrev om en tidsperiod tusentals år senare.

Texterna som används som stöd för ett stort avfall i den sista tiden kan alltså lika gärna beskriva de första århundradena, en ständigt pågående cykel eller varför inte det som började hända i och med att kristendomen blev statsreligion på 400-talet. Kyrkan började allt mindre likna församlingen i apostlagärningarna och läran förvreds allt mer.

NT: s texter och kyrkohistorien visar att det fanns falska profeter redan under de första århundradena e.kr. Det finns de idag som tror (liksom kristna alltid har trott) att just vi lever i den sista tidens ytterst yttersta dagar. Det kan stämma. I vilket fall som helst säger inte Bibeln att fler falska profeter ska finnas då än i någon annan tid.

Många tänker att Guds rikes natur är att växa (Matt 13:31-33) och att Gud sedan Martin Luthers reformation steg för steg återställer kyrkan till dess forna glans. Även om väckelserörelser funnits under hela kyrkohistorien går det inte att förneka att Pingstväckelsen i början av 1900-talet återinförde tungotalet och Andens gåvor i stor skala. Faktum är att det aldrig någonsin funnits så många kristna utspridda över hela jorden som tror på trosbekännelsen och liknar församlingen i apostlagärningarna som det gör just nu. Det dispensionalistiska tänkandet som delar in kyrkohistorien i perioder utifrån uppenbarelsebokens församlingar (där det slutar som i Ladoicea) är en teori, inget mer.

AVSLUTANDE TANKAR

Som du ser saknar kundaliniteorin bibliskt stöd. Den har heller inget stöd från de övriga 5 grunderna för god urskiljning av andlighet. Ändå dömer den ut hundratusentals kristna världen över och har en mycket hård framtoning. Jag tycker det är sorgligt att kristna i vår tid inte har lärt sig från kyrkohistoriens förföljelser av kristna som inte delar mainstreamkyrkans syn på perifiera detaljer. Än idag anklagas kristna för att ha med djävulen att göra av andra troende. Precis som Jesus anklagas de för att driva ut Satan med hjälp av Satans kraft (Matt 12:24-32). Jesus varnar oss för att häda Anden, och vi måste vara extremt säkra på vår sak innan vi på bloggar, youtube och hemsidor med svepande rörelser dömer ut saker vi inte förstår. Tänk om vi kallar den helige Andes verk för Satans verk?

Hoppas mina egna reflektioner varit till hjälp för dig!
Kommentera gärna och ställ frågor, kom med invändningar eller egna tankar.